Bijbelkring - Amos

Al een aantal jaren komt de Bijbelkring ieder winterseizoen eenmaal in de maand bijeen om samen na te denken en van gedachten te wisselen over de betekenis van een bepaald Bijbelgedeelte voor ons geloofsleven. Indertijd vatte Jezus in de Bergrede het 'grote gebod'als volgt samen: "Alles nu wat gij wilt, dat de mensen doen, doet gij hun aldus: want dit is de wet en de profeten". In de Bijbelkring willen we deze keer stil staan bij de profeten en dan met name de profeet Amos. Israël heeft in zijn geschiedenis een breed scala aan profeten gekend. Wie kent niet de verhalen over de 'ziener' Bileam en zijn nukkig ezeltje of Elia en de strijd met koning Achab en zijn vrouw Izebel en de Baälpriesters op de berg Karmel. Daarnaast waren er ook extatische groepen, die in scholen onder leiding van een 'vader/leider' leefden, 'profetenzonen' genaamd. Door het volk werden ze vanwege hun optreden als 'mesugga' , 'zotten' bestempeld. Hun optreden vond in de tijd van Samuel en saul bij vlagen plaats om daarna weer van het toneel te verdwijnen. Maar de profeten bleven wel een vast onderdeel van de oud-Israëlitische gemeenschap uitmaken. Vanaf de 8ste eeuw voor Christus treden de zgn. schriftprofeten op en met hen verdwijnen de oudere 'profetenverhalen' vrijwel geheel. In plaats daarvan komen de 'woorden en visioenen' van de profeten, die door hun volgelingen opgetekend en aangevuld en later door redacteuren in hun tijd geactualiseerd zijn. De eerste profeet in die lange rij van schriftprofeten, is Amos. De boodschap van het boek Amos richt zich in eerste instantie tot de bevolking van Samaria en Israël en daarna tot de bevolking van Juda en tot de Joodse gemeenschap na de Babylonische ballingschap. Vervolgens zal die boodschap aan zijn lange weg door de joods-christelijke wereld te beginnen. Met andere woorden: geloof is werk in uitvoering en zal het altijd blijven. In de Bijbelkring zullen we het boek Amos samen lezen om zijn boodschap voor ons, die zoveel eeuwen na Amos leven te leren verstaan. Ook dit jaar hoopt de groep weer op een aantal , nieuwe,  gezichten.

We komen op zes maandagmiddagen van 14:00 tot uiterlijk 16:30 uur bijeen. De data zijn: 16 oktober 2017; 13 november 2017; 11 december 2017; 15 januari 2018; 12 februari 2018 en 19 maart 2018. De plaats zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers.

Dus mocht je intresse hebben, dan graag van te voren even een berichtje.

Informatie: Jan K. Norg, (0517 - 418468), jannorg@ziggo.nl